Actievoorwaarden

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle (win)acties van Copar B.V.. Lees deze goed door voordat je meedoet met één van onze (win)acties.

Australian customized La Marzocco espressomachine model Linea Classic Mini

I. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Australian activatie voor het winnen van een Australian customized La Marzocco espressomachine model Linea Classic Mini (verder te noemen: de “Actie") van Copar B.V. (verder ook te noemen: "de “Organisator” en Albert Heijn B.V. (verder te noemen: “de Facilitator”,
  Copar B.V. Nederland is gevestigd aan de Elftweg 6, 4941 VP te Raamsdonksveer en Albert Heijn B.V. is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam.
 2. Albert Heijn en Australian zijn gedeponeerde merknamen.
 3. De Actie heeft als doel door middel van een actie mensen kennis te doen laten maken met het merk Australian en dus het merk Australian te promoten.
 4. De Actie loopt van 01-10-2022 tot en met 31-10-2022 (“Actieperiode”).
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Facilitator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Organisator, Facilitator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
II. Deelname
 1. Deelnemer aan de Actie is eenieder die minimaal twee koffie producten van Australian aanschaft en een foto van het bonnetje uploadt op Australiankoffie.nl te vinden op Australiankoffie.nl/winactie binnen de Actieperiode. De deelnemers zijn geïnformeerd dat zij de overige gegevens op het bonnetje onherkenbaar in beeld moeten brengen, teneinde te voorkomen dat de Facilitator onbedoeld kennis krijgt van (bijzondere) persoonsgegevens.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator/Facilitator en andere personen genoemd in deze actievoorwaarden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 4. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar.
 5. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
 6. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt Copar B.V. de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijs aan de deelnemer toe te sturen. Copar B.V. bewaard de Gegevens na afloop van de Actie om prijs te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van uiterlijk drie maanden na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 7. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 31-10-2022 een bonnetje als vermeld onder punt 7 te uploaden.
 8. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 9. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.
III. Prijs
 1. In totaal is er één customized Australian La Marzocco espressomachine model Linea Classic Mini te winnen ter waarde van € 5.900,-. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.
 2. De winnaar wordt door middel van een loting willekeurig gekozen. Met de winnaar wordt contact opgenomen via e-mail voor de levering van de prijs door Copar B.V..
 3. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 4. De winnaar wordt voor 30 november 2022 bekendgemaakt.
 5. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
IV. Aansprakelijkheid
 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.
V. Slotbepalingen
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar contact@copar.nl
 3. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
 4. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.
Aldus opgemaakt te Veenendaal, 11-08-2022.
 

Social Media (win)acties

1. Winacties worden uitgeschreven door Copar B.V.., gevestigd te Raamsdonksveer. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaats vinden. Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie.
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie.
5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie in de social media post.
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland.
8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
9. Winnaars worden op aangegeven datum persoonlijk geïnformeerd via of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via een persoonlijk bericht via Instagram of Facebook. Ook wordt de winnaar bekendgemaakt op de sociale media van Australian.
10. Copar B.V. kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen.
11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
13. Winnaars dienen uiterlijk binnen 1 week na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Copar B.V. nieuwe winnaars gekozen.
14. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Copar B.V. alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
15. Copar B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Copar B.V..
17. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Copar B.V.. via: +31 (0)162 576 376 of per email via:contact@copar.nl

Van Der Valk - Sweet Dreams

1. De kortingscode kan niet geruild worden voor geld.
2. Je mag kortingscodes niet wijzigen, vervalsen of verveelvoudigen, al dan niet door hacking, noch verder verspreiden (doorsturen, spammen) of voorzien van virussen.
3. Je mag kortingsactie niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
4. We registreren iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling. Als we je registreren mag je geen gebruik meer maken van kortingsactie.

SOS Kinderdorpen - Snapper chocoladereep

1. De actie is geldig van 28 april 2021 t/m 31 mei 2021.
2. Actie geldt zolang de voorraad strekt.
3. Het actieproduct kan niet geretourneerd worden.
4. De actie kan niet geruild worden voor geld.
5. Je kunt met de actiecode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingsactie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingsactie is opgenomen.
6. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails, waarmee de actiecode is verzonden.
7. Je mag actiecode niet wijzigen, vervalsen of verveelvoudigen, al dan niet door hacking, noch verder verspreiden (doorsturen, spammen) of voorzien van virussen.
8. Je mag actiecode niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
9. We registreren iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling. Als we je registreren mag je geen gebruik meer maken van de actie.